Vad är BIM?

Building Information Modeling (BIM) är ett betydelsefullt teknikskifte inom bygg- och anläggningsindustrin. Genom olika BIM-verktyg skapas en samlad modell där alla projektets parter; arkitekter, ingenjörer, och andra specialister samlas kring en och samma 3D-modell. Genom en virtuell samordning av alla delar i byggprojektet skapas stora samordningsvinster före , under och efter genomförda projekt. Att i detalj kunna granska ett projekt på förhand i en virtuell miljö kvalitetssäkrar och undanröjer eventuella konflikter mellan olika delar i byggprocessen. Att ha en virtuell överblick över ett projekt ger kostnadsbesparingar och förhindrar felaktiga val. All värdefull information om projektet sparas i BIM-dokumentationen som sedan följer anläggningen under hela dess livslängd. BIM-modellen underlättar vid ombyggnationer och underhåll av byggnaden under hela dess livslängd. Grunden för BIM är den samlade informationen som ansamlats i BIM-modellen.


BIM-Modellen


Genom 3D modellen kallad BIM , framkommer tydligt och visuellt alla faser och delar i byggprojektet. Man för in alla produkter som tillskrivs projektet i form av BIM-objekt. Dessa objekt tillför värdefull information kring valda produkter genom deras tillhörande meta-taggar (t.ex. produktinfo, produktfamilj, producent, alternativ och kontaktinformation för producent och agent). BIM-objekten som läggs in i BIM-modellen är anpassade filer för respektive BIM-program. Rent CAD-underlag går inte att använda då de innehåller för mycket produktionsinformation som tynger den samlade BIM-modellen. BIM-modellen kommer bestå av tiotusentals BIM-objekt när BIM-projektet är komplett. Genom att samla alla discipliner i en byggprocess kring en samlad modell så får man en virtuell överblick som kan verfieras och kontrolleras för konflikter och missförstånd innan byggprocessen påbörjas. Allt underlag i BIM-modellen kan generera underlag för ritningar, och beställningsunderlag vilket ger en komplett översikt för både projektledning och byggherre. BIM-modellen blir ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan olika discipliner men också ett tydligt hjälpmedel när man skall kommunicera olika lösningar under byggprocessen både internt och externt. Genom att utgå från BIM-modellen så kan man få ett beslutsunderlag som i god tid faställer olika val och strategier, många gånger långt innan den verkliga byggprocessen nått till denna punkt. BIM-projekt ger effektivare tidsplanering och en smidigare byggprocess vilket leder till mindre fel, förseningar och kostnader. Fördelarna med BIM är:

  • Visualisering via virtuell miljö
  • Kompletterande projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
  • Förbättrade möjligheter att söka information
  • Visualisering av tidplan, montageordning
  • Mängdavtagningar och kostnadsestimering
  • Simuleringar
  • Produktionsstyrning
  • Förvaltningsinformation


Bakgrund & historia


Ett huvudmål för BIM var att underlätta mer effektivt samarbete mellan de aktörer som är inblandade i byggprocessen, vid vilken den virtuella 3D-modellen och all ytterligare information kring detta är nyckeln. Termen BIM "Building Information Modeling " själv har väckt en hel del uppmärksamhet under de senaste årtiondena och mest etablerade i de Skandinaviska länderna och i USA. BIM börjar påverka andra länder, till exempel kommer BIM att vara obligatoriskt för Storbritanniens alla offentliga byggprojekt från år 2016.


Framtiden


BIM kommer att utvecklas på sin akademiska, dess kultur och dess teknologiska nivå. Eftersom unga universitetsstudenter växer upp med det tvärvetenskapliga BIM tillvägagångssättet kommer de automatiskt sprida ett arbetskulturellt samarbete där arkitekter och produkttillverkare kommer att interagera närmare. BIM adoption fortsätter att öka, i synnerhet förbättrad projekt samverkan och delning av 3D-modeller samt data mellan intressenter kommer att vara kärnan i ytterligare BIM utvecklingen.

Det handlar om Information:

“The future BIM model will be a system completely interactive with key building information, climate information, user requirements, and triple bottom line impacts, so that design integration and data return among all systems is immediate and symbiotic.” (Source: E Krygiel & B Nies. 2008. Green BIM - Successful sustainable design with building information modeling. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing)

Ökad kund, design och konstruktion teamets förståelse och kommunikation:

“We presented a design to 400 members using an animation generated straight out of the software. After we showed them that, it was question time, and I was bracing for a very long evening. They Organization dimension of BIM asked one question about some showers, and after that they said, ‘This looks great. We know what we’re getting. Let’s build it.” (Source: Quote out of: E R Hoffer (Autodesk). 2014. Measuring the Value of BIM.)


BIM - utsikter för Tyskland


Även den tyska BIM genomförandet har tagit sig igenom startfasen. Dock släpar Tyskland efter andra länder som de Skandinaviska eller Storbritannien. Men studier visar och är överens om att BIM kommer kraftigt att påverka den tyska industrin under de närmaste åren (http://www.irbnet.de/daten/rswb/13039000568.pdf). Följaktligen får produkttillverkare möjlighet att vara ett steg före marknaden genom att bli en BIM pionjär.